Провеждане на откриваща пресконференция

Откриващата пресконференция има информационен характер, тя беше организирана и проведена на 01.10.2021 г. и има за цел да представи пред представители на обществеността и медиите целите, приоритетите и очакваните резултати от проекта, финансиран от ФМ на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност