Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Основната цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

  • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Котел;
  • Намаляване на емисиите на парниковите газове;
  • Намаляване на енергийните разходи на общината;
  • Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;
  • Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време.
  • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
  • Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
  • Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на отпадането на необходимостта от подмяна на лампи и значително по- рядкото подменяне на осветителни тела, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се подобри осветеността на улиците, като по този начин се подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят на произшествията и престъпленията по улиците

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА

Жителите на град Котел