1.Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление, което ще подобри условията на живот на населението, ще осигури на безопасно движение на МПС, ще повиши сигурността на пешеходците нощно време и създаде на комфортна нощна атмосфера чрез:

  • попълнени липсващите осветители, замяна на съществуващи с високо ефективни LED – общ брой осветители, които ще покрият целия град – 630 бр.;
  • нови енергийни спестявания чрез системата за управление и мониторинг
  • осъществени мерки за икономия на енергия – 477,791 MWh/год.
  • осъществени мерки за намаляване на парниковите газове в общината – 563,79 tCO2/год.
  • осъществени мерки за ефективност на инвестицията за енергийна ефективност отнесена към количеството спестени емисии парникови газове – 921.80 лв./tCO2
  • осъществени мерки за енергийни спестявания след реконструкция на системата в сравнение с настоящото положения -83, 87%

2. Постигане на съответствие на нивото на уличното осветление спрямо стандартите за улично осветление – чрез закупуване на оборудване от съответния клас, съгласно препоръките на обследването и инсталиране на система за управление и мониторинг


3.Намаляване на преките разходи при осигурено високо качество на осветлението:

  • очаквана икономия – 86647,62 лв/год, като ще се отпаднат разходите свързани необходимостта от честа подмяна и ремонт на осветителните тела;
  • електрическата енергия, произведена от ВЕИ в общото потребление на електрическа енергия в реконструираната система -10.32 %-10.32 %

4.Изградени устойчиви двустранни отношения между страна донор /Норвегия/ и държава- бенефициер /България/ – чрез провеждане на семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни, на който да се представят резултатите и изводите от проучванията на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти за подмяна на уличното осветление. Предвижда се подробна технико-икономическа обосновка на предложените мерки за подобряване на показателите на реконструираната система за улично осветление. Ще се направи предварителна селекция и изводи за продуктите с най-добри параметри.