I. Изпълнение на СМР за проект : „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“

Дейността включва изпълнение на следните мерки, предвидени в обследването за енергийна ефективност:

1.Подмяна на осветители: Предвижда се цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия.


2.Въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ-Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на Internet of Things технологии в градската среда. Internet of Things-свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.


3.Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението За по-добър контрол на системата за външно осветление се предвижда доставката и монтажа на система за мониторинг на енергопотреблението. В нея са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия. Получените данни се натрупват в централен сървър. Чрез улеснен достъп до справки във всеки един момент и възможност за разнообразни анализи на потреблението на енергия, се осигурява сигурен механизъм за допълнителна оптимизация на осветителната система. В системата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.


4.Изграждане на система за автоматизация и управление на Енергопотреблението-Централизираната система позволява едновременното или последователно включване и изключване на уличното осветление, както и по предварително зададен сценарий, съобразен с режима на дневното естествено осветление (по време на денонощието и по осветеност) за конкретното населено място.


5.Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди- Доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.


II. Обмяна на опит, знания и най- добри практики с Партньора

От страна на Норвежкия партньор на община Котел по проекта ще бъде направено проучване на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти. На тази основа ще се направи преглед на техническите задания за уличното осветление и фотоволтаичните мощности в проекта и ще се предложат мерки за оптимизация с цел постигане на подобрен финансово-икономически и технически резултат. Предвижда се подробна технико-икономическа обосновка на предложените мерки за подобряване на показателите на реконструираната система за улично осветление. Ще се направи предварителна селекция и изводи за продуктите с най-добри параметри.

Чрез посещение на място на двама експерти от страна на Норвежкия партньор в Общината и на обектовите локации, ще се направи и последваща техническа оценка на проектите и ще се проверят всички изходни данни за изпълнение на дейностите по изграждане на системата за улично осветление и фотоволтаичната централа. Тази дейност ще се осъществява в сътрудничество с екипа за управление на проекта на община Котел. Планира се семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни, на който да се представят резултатите и изводите от проучванията. Чрез изпълнението на дейностите на партньора ще се осъществи технически и научен обмен между специалисти от различни държави, като същевременно ще се почерпи ноу-хау за развитието и реализацията на настоящия проект според водещи световни практики.