НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца

Краен срок на изпълнение – 29.09.2022г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА/ ИНФОРМАЦИЯ

Проектът предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на четири улици в гр. Котел. Съгласно предписанието се предвижда изпълнението на следните мерки:

1. Подмяна на осветители: Предложена е цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светло технически характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия.

2. Въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ

Внедряване на Internet of Things технологии в градската среда. Това спомага за подобряване качеството на живот на населението, оптимизиране на разходите и осигуряване на допълнителни услуги чрез свързаната осветителна инфраструктура. Internet of Things-свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.

3. Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението

В ситемата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.

4. Изграждане на система за автоматизация и управление на Енергопотреблението

5. Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди- Доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи. След внедряването на системата ще се постигнат следните подобрения:

• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик;

• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник;

• Осигуряване на енергийна независимост;

• Високо ниво на енергийна ефективност.