Проведен бе семинар на тема: „Най-добри практики в Европа при внедряване на енергийно ефективно обществено осветление“

На 24.03.2022 г. в гр. Котел се проведе семинар за обмяна на опит с участието на представители на партньорските организации – Община Котел и „Екзекютив десижън съпорт“ от гр. Осло, Норвегия. Семинарът на тема: „Най-добри практики в Европа при внедряване на енергийно ефективно обществено осветление“ беше организиран и проведен в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010. Представителите на норвежкия партньор представиха техния опит при внедряване на мерки за енергийно ефективно обществено осветление като акцентираха на направените от тях грешки с цел същите да бъдат избегнати или минимизирани при реализацията на проекта на община Котел за модернизацията на уличното осветление в град Котел.

Гостите бяха приети от Кмета на Община Котел, г-н Коста Каранашев. На срещата с него той повдигна въпроса за високите сметки за ел. енергия на общината поради високата ѝ цена на свободния пазар, от който се закупува. Беше обсъдена възможността да се реализират мерки за намаляване на сметките за електрическа енергия на общината чрез въвеждане на инсталации за добив на ток от възобновяеми източници, ефективността на такива системи и грешките, които не бива да се допускат при проектирането и изграждането им.

Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“ е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, да се намали въглеродната интензивност и да се повиши сигурността на доставките.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.