Стартира строителството по обновяването на уличното осветление в гр. Котел

На 20.05.2022 г. в гр. Котел стартира изпълнението на СМР за обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД КОТЕЛ“. Дейностите по изпълнението на строителните дейности се реализират в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.
По проекта ще се извърши модернизация на уличното осветление в гр. Котел чрез рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в гр. Котел като се изпълнят мерките, препоръчани в Доклада от обследването за енергийна ефективност, отразени в работния инвестиционен проект:

1. Подмяна на съществуващите улични осветителни тела и конзоли с нови енергийно-ефективни светлодиодни
2. Въвеждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението.
3. Използване на ВЕИ.

Предвижда се монтаж на 630 бр. нови осветителни тела, като общата дължина на трасетата, обхванати от проекта за уличното осветление е 18,9 км. Улиците, по които се предвижда подмяна на осветлението са: ул. „Васил Левски“, ул. „Раковска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“ и др. Съгласно изискванията на проведеното обследване на енергийната ефективност, осветителната инсталация ще се реализира с LED осветителни тела с единична мощност 40W, със светлинен поток ≥ 120 lm/W и цветна температура Тц = 4000К.
На всеки стълб ще се монтира единична конзола/рогатка. На тях се закрепват новите LED осветителни тела.
Подменените осветителни тела от уличното осветление се захранват от 20 броя табла/касети за улично осветление. Апаратурата за управлението и защита на уличното осветление – предпазители, контрактори и електромери са монтирани в таблата за управление на уличното осветлрение. Измерването на употребената електроенергия става във всяко табло улично осветление със самостоятелен електромер, монтиран в самостоятелна секция „мерене“.
Всички мрежови осветители ще бъдат присъединени към въздушната мрежа с кабел с двойна изолация за открито полагане тип СВТ 3х1,5 мм2.
Включването и изключването на уличното осветление е автоматично, посредством електронни часовници, монтирани в таблата за управление на уличното осветление. В проекта е предвидено да се монтира автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление.
Управляващата част на автоматизираната система за управление и мониторинг на уличното осветление ще може да осъществява:
1. Дистанционен контрол и управление на уличното осветление посредством двупосочен пренос на данни
2. Управление на неограничен брой адреси
3. Отдалечен контрол и управление на уличното осветление
4. Индивидуално управление на всяко улично табло
5. Управление на уличното осветление е по зададен от оператора график или по зададени отделни единични команди
6. Системата няма да има ограничение върху броя цикли включване-изключване в рамките на един график в денонощието
7. Възможност за създаване на повтарящи се графици за определен период от време или създаването на отделни графици за всяка една календарна дата.
8. Системата ще има възможност за аварийно автономно управление по команди тип вечен календар от вграден в контролера автономен часовник и автономна памет.
9. За нуждите на сервизирането и поддръжката, системата ще позволява директно изпращане на команди до отделните изпълнителни устройства
10. Системата ще поддържа мониторинг и ще визуализира информация за отделните контролери (улични табла).
Предвидено е използване на ВЕИ за захранване на уличното осветление, като се използват отделно стоящи соларни модули (панели). Всяко осветително тяло, предвидено за PV захранване ще се доставя в комплект със соларен PV модул с мощност 100 Wp, конзола, акумулаторна батерия – осигуряваща време за светене минимум 8 часа и контролер на заряд. Соларните LED осветителни тела не се нуждаят от допълнително ел. захранване. Ще бъдат монтирани 74 бр./ соларно захранвани LED осветителни тела, монтирани върху съществуващи стоманотръбни стълбове.
Предложена е цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия.
Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“ е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, да се намали въглеродната интензивност и да се повиши сигурността на доставките.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност