Приключи изграждането на част от уличното осветление на гр. Котел, изпълнено със соларно захранвани LED осветителни тела

На 01.08.2022 г. приключи етап от изпълнението на СМР за обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД КОТЕЛ“. Дейностите по изпълнението на строителството се реализират в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.

По проекта се извърши модернизация на уличното осветление в гр. Котел чрез монтиране на 74 бр./ соларно захранвани LED осветителни тела, монтирани върху съществуващи стоманотръбни стълбове. Всяко осветително тяло, предвидено за PV захранване е доставено и монтирано в комплект със соларен PV модул с мощност 100 Wp, конзола, акумулаторна батерия – осигуряваща време за светене минимум 8 часа и контролер на заряд. Соларните LED осветителни тела не се нуждаят от допълнително ел. захранване.

Бяха извършени огледи от екип на общинска администрация и екип на изпълнителя на СМР за обновяването на уличното осветлени и там където липсваха металните стълбове, указани в инвестиционния проект или същите бяха с нарушени характеристики, бяха предприети мерки за монтиране на нови стълбове или ремонт на съществуващите със средства, осигурени от общинския бюджет.

Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“ е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, да се намали въглеродната интензивност и да се повиши сигурността на доставките.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност