Закриваща пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“

На 26.09.2022 г. в гр. Котел се проведе закриваща пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010  с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.

По проекта се извърши модернизация на уличното осветление в гр. Котел чрез рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление като се изпълниха мерките, препоръчани в Доклада от обследването за енергийна ефективност, отразени в работния инвестиционен проект:

 1. Подмяна на съществуващите улични осветителни тела и конзоли с нови енергийно-ефективни светодиодни
 2. Въвеждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението.
 3. Използване на ВЕИ.

Постигнати резултати:

 1. Реализирана е цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия.
 2. Повишена енергийната ефективност на уличното осветление, което води до подобряване условията на живот на населението, осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване на сигурността на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера чрез:

– попълване на липсващите осветители, замяна на съществуващи с високо ефективни LED – общ брой осветители – 630 бр.;

– нови енергийни спестявания чрез системата за управление и мониторинг

– осъществени мерки за очаквана икономия на енергия – 477,791 MWh/год.

– осъществени мерки за очаквано намаляване на парниковите газове в общината – 563,79 tCO2/год.

– осъществени мерки за очаквана ефективност на инвестицията за енергийна ефективност отнесена към количеството спестени емисии парникови газове – 921.80 лв./tCO2

– осъществени мерки за очаквани енергийни спестявания след реконструкция на системата в сравнение с настоящото положения -83, 87%

 1. Постигане на съответствие на нивото на уличното осветление спрямо стандартите за улично осветление чрез закупуване на оборудване от съответния клас, съгласно препоръките на обследването и инсталиране на система за управление и мониторинг.
 2. Намаляване на преките разходи при осигурено високо качество на осветлението:

– очаквана икономия – 86647,62 лв./год., като ще отпаднат разходите свързани с необходимостта от честа подмяна и ремонт на осветителните тела;

– електрическата енергия, произведена от ВЕИ в общото потребление на електрическа енергия в реконструираната система – 10.32 %.

Включването и изключването на уличното осветление е автоматично, посредством електронни часовници, монтирани в таблата за управление на уличното осветление. Монтирана е автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление.

Чрез управляващата част на автоматизираната система за управление и мониторинг на уличното осветление се осъществява:

 1. Дистанционен контрол и управление на уличното осветление посредством двупосочен пренос на данни
 2. Управление на неограничен брой адреси
 3. Отдалечен контрол и управление на уличното осветление
 4. Индивидуално управление на всяко улично табло
 5. Управление на уличното осветление е по зададен от оператора график или по зададени отделни единични команди
 6. Системата няма да има ограничение върху броя цикли включване-изключване в рамките на един график в денонощието
 7. Възможност за създаване на повтарящи се графици за определен период от време или създаването на отделни графици за всяка една календарна дата.
 8. Системата има възможност за аварийно автономно управление по команди тип вечен календар от вграден в контролера автономен часовник и автономна памет.
 9. За нуждите на сервизирането и поддръжката, системата позволява директно изпращане на команди до отделните изпълнителни устройства
 10. Системата поддържа мониторинг и визуализира информация за отделните контролери (улични табла).

Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“ е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, да се намали въглеродната интензивност и да се повиши сигурността на доставките.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.